شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : مجلس با تصویب قوانین کارآمد همه اقدامات هر سه قوه را شفاف کند

زارعی کیاپی در نطق میان دستور:

🔹️مجلس با تصویب قوانین کارآمد همه اقدامات هر سه قوه را شفاف کند

🔹️نماینده مجلس تاکید کرد: جناب رئیس جمهوری در پایان دولت شما هستیم و شما حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را در گرو انتخابات به شیوه سوئیسی می دانید.

🔻به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،منصورعلی زارعی کیاپی در نشست علنی (سه شنبه۳۱فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی،گفت: براساس آنچه که درنگاه مومنان ملت شریف ایران که به هویت انقلابی این مجلس اعتمادکرده اندومنتظرتحول عمیق درحوزه های مختلف اداره کشورهستند،نمایندگان این تحولات رابایدابتدا ازمجلس آغاز کنند،ملت بزرگ ایران مجلس راباید درمیدان عمل ببیند،میدان عمل مجلس قانون گذاری کارآمدونظارت میدانی برحسن اجزای قوانین است.
🔻عضوکمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس ادامه داد:میدان عمل مجلس شفافیت اموراداره کشوراست،مجلس بایدشفافیت را ازخودشروع کندوباتصویب قوانین کارآمد همه اقدامات هرسه قوه راشفاف کند،شفافیت مهمترین ابزارمبارزه بافساد واصلی ترین مولفه ایجاد ارتباط برای ملت بزرگ ایران است.مجلس انقلابی به واسطه تدوین قوانین شفاف وکارآمد باید ازهمه ظرفیت های مردم دراداره کشوراستفاده کند.
💠نماینده مردم ساری ومیاندورود درمجلس بیان کرد:همکاران مجلس درانجام وظایف نظارتی خود در سال گذشته درترازمجلس انقلابی عمل نکرده و وضعیت معیشت مردم نگران کننده است ومجلس سنگین ترین مسئولیت رادر این حوزه دارد،مجلس یازدهم هم انقلابی است و هم قوی،تفکر انقلابی هیچ مشکلی را لاینحل نمی داند،تفکرانقلابی انقلاب اسلامی رابه پیروزی رساندوجنگ بااستکبارجهانی را اداره کرده است،در تفکر انقلابی درانجام کارهانمیتوانیم وجود ندارد در اوایل جنگ تفکر لیبرالیست راه حل مقابله با دشمن را زمین دادن و زمان گرفتن می دانست درجنگ اقتصادی اخیر همین تفکربرسر میز برجام دست دادن به دشمن وصرفا خنده دشمن را راه حل مبارزه با استکباروحل مشکلات می دانست.
🔻وی اظهار داشت:این تفکر به خاطر همان لبخند دشمن راضی به اجرای یکجانبه همه تعهدات برجامی راضی شدوامروز چاره ای جز اعتراف به راه غلط رفته خود ندارد،ولی تفکر انقلابی دشمن راسرجایش نشاندو راهی جزتسلیم درمقابل ملت بزرگ ایران نداردواین تفکر حتما می تواندمشکل تولید، توزیع،تورم،کنترل نظام پولی و وابستگی اقتصادکشوربه نفت را حل کند.
🔹️این نماینده مجلس تاکید کرد:تفکر انقلابی هرگزمردم را رهانمی کند وهمواره منافع ملی رابرمنافع فردی وحزبی و جریانی ترجیح می دهد.
💠زارعی در ادامه نطق میان دستور خود اظهار داشت:جناب رئیس جمهوری درپایان دولت شماهستیم وشماحل مشکلات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی را درگرو انتخابات به شیوه سوئیسی می دانیدآیامطالبه مردم درپایان دولتتان انتخابات قانون اساسی است؟شما این روزهانگرانید که حتی مردم بر سر میز صبحانه به جیب خود نگاه می کنند برگهFATFرامی بینند،نه آقای رئیس جمهور مردم سوال می کنند بیش از ۳۰میلیارد دلاری که درسال ۹۷ برای گشایش اقتصادی وارد بازارشدچه شد،مردم سوال می کنندبرجام چه نتیجه ای داشت وچه نصیب ملت شد.
📎وی افزود:مردم سوال می کنند دوستان شما در کشورهایی چون کانادا چه می کنند؟ سوال مردم این است چرا ظریف از دولت جدید آمریکا درخواست می کند اگر می خواهید کاری انجام دهید زمان انتخابات وقت مناسبی است، هنوز برخی دوستان شما اعتقاد دارند حتی جنازه برجام هم قابل احترام است.
🔹️زارعی گفت: آقای رئیس جمهور،مردم ایران بسیار هوشمندهستندوفراموش نمی کنند دراین سال هابرآنها چه گذشت،مردم می دانند وزیر آموزش و پرورش شما چه اندازه دغدغه سند۲۰۳۰داردحتمابه جیب ایشان نگاه کنیدسندرا خواهید دید،عجبادر پایان عمردولتتان آمریکا و اروپا را قابل اعتماد نمی دانید به نظر شما اینگونه فرافکنی ملت ایران را راضی و شما را تطهیر می کند؟ملت انقلاب ایران درانتخابات آینده تصمیم درست وانقلابی را خواهد گرفت.
💠نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس بااشاره به مشکلات حوزه انتخابیه بیان کرد:جناب فتاح ریاست بنیاد مستضعفان،بیش از۴ هزارهکتار از اراضی حاصلخیزشهرستان ساری و میاندورود دراختیارشما است،مردم این دیار ازشمابه عنوان مدیر جهادی یادمی کنندبرای حل مشکلات شان درخواست ایجادمراکز عام المنفع وهمچنین اشتغال را دارند.

به اشتراک بگذارید : | | |